ABOUT HANS | TIETOJA

Research

The project employs ethnomethodological conversation analysis (EMCA) and nexus analysis (NA), and it draws on video recordings of people engaged in nature-related activities as well as on ethnographic observations and interviews, documentation and online material that concern such activities. The project consists of three interrelated research themes:

  1. mobility in natural environments,
  2. socialization into doing ‘being in the wild’ and
  3. nature as a social construct.

Through explorations of these themes, the project contributes to current research on social interaction and mobility, instruction and learning in informal settings, and, importantly, provides a new, in-depth perspective on the human–nature relationship.

The project explores social interaction in natural settings, i.e. it records and studies mundane moments of social conduct where participants engage in some nature-related activity with one another. It examines how people participate in activities beyond their immediate built environment and focuses on the linguistic, bodily and other resources that they draw on to construct, describe and reflect on their experience and understanding of nature. The settings investigated vary from informal and casual to institutional and instructional.

Project funding

Academy of Finland: Academy Project funding Sept 1, 2015– 31 Aug, 2019

Hankkeen kuvaus

Tutkimushanke ”Sosiaalinen toiminta luontoympäristöissä: liike, vuorovaikutus ja toimintakäytänteiden haltuunotto” tukeutuu etnometodologiseen keskustelunanalyysiin ja neksusanalyysiin. Tutkimusaineisto koostuu luonnossa tapahtuvan toiminnan videonauhoituksista, etnografisesta havainnoinnista, haastatteluista sekä erilaisista dokumenteista ja verkkomateriaaleista, jotka liittyvät toimintaan luonnossa.

Hankkeen tutkimus jakautuu kolmeen toisiinsa yhteydessä olevaan teemaan:

  1.     liikkuminen ja liike luonnossa,
  2.     luontoilun toimintakäytänteiden haltuunotto ja
  3.     luonto sosiaalisesti rakentuvana käsitteenä.

Hanke edistää liikkeessä tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä arkisissa tilanteissa tapahtuvan ohjauksen ja oppimisen tutkimusta. Se tarjoaa myös uuden näkökulman ihmisen ja luonnon suhteen tarkasteluun.

 

Hankkeesta  ja sen teemoista voi lukea lisää Tiina Keisasen haastattelusta täällä.

Hankkeen rahoitus

Suomen Akatemia: akatemiahanke 1.9.2015 – 31.8.2019